Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

2006

1.    Na pamiątkę założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Skały zostały wykonane butony

Również na początku działalności wydano 2 rodzaje kartek okolicznościowych  (pocztówki):

–   Z „Uroczystości żałobnej przy pomniku Jana Pawła II w Skale”

–  „Kościółek na wodzie w Ojcowie – Wielkanoc”.             2.       W rocznicę śmierci naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Skały na czele z Prezesem Zygmuntem Derczem złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.

 

3.     Dnia 25.04.2006 r. około 40 osób reprezentujących 15 organizacji pozarządowych z gminy Skała i gmin sąsiednich przybyło na spotkanie, które zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Skały.

Tematem spotkania: o możliwości finansowania swojej działalności z Janem Berezą

– członkiem  Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Magdaleną Szczudło i Małgorzatą Pyk, odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi w urzędzie marszałkowskich. Po wysłuchaniu szczegółowych informacji o źródłach finansowania, zarówno tych regionalnych, samorządowych, krajowych, zagranicznych, jak i unijnych.

Następnie prowadzono dyskusję na w/w temat, zadając również wiele pytań o możliwościach dotacji. 

                         

4.     IV Festiwal:  26 czerwca 2006 roku odbył się, zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skały na czele z Prezesem Zygmuntem Dercz, IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Skały przyjechały następujące orkiestry (ponad 400 osób):

Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych

Orkiestra Reprezentacyjna Armii Słowackiej

Siły Zbrojne USA zespół „Dixie Band”

Orkiestra „Pipes and Drums” grająca muzykę celtycką

Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej

Zespół pieśni i tańca „Krakus”

Orkiestra Włościańska ze Skały

 IV Festiwal Orkiestr Dętych w Skale zaszczycili swoją obecnością znakomici goście:

Pani Elżbieta Burtan – Starosta Krakowski (honorowy patronat nad imprezą)

Pan Wojciech Bosak – Wicestarosta Krakowski

Pan Jan Bereza – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Generał Pan Mieczysław Karus

Pułkownicy: Pan Andrzej Cierocki, Pan Zbigniew Gawlik, Pan Krzysztof Jankowski, Pan Stanisław Gardias

       Jak co roku, impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko gminy Skała, ale także mieszkańców okolicznych gmin z terenu Powiatu Krakowskiego, którzy na stałe wpisali do swego kalendarza doroczny Festiwal Orkiestr Dętych w Skale.

 

 

5.   Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego

Skała – Doły – Grodzisko – Pieskowa Skała

 

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 23 czerwca 2006 roku do 09 września 2006 roku, przy współfinansowaniu Województwa Małopolskiego w wysokości 10 000,00 zł., przyznanemu w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”.

Głównym celem projektu było wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Skała – Doły – Grodzisko – Pieskowa Skała poprzez: wykonanie zabezpieczeń, prace porządkowe, oznakowanie przebiegu trasy szlaku turystycznego, oraz ograniczenie ruchu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 Skała – Grodzisko – Pieskowa Skała. Planowane działania podjęto w trosce o bezpieczeństwo i dobro wszystkich zwiedzających ten uroczy zakątek regionu, zarówno mieszkańców, jak również przebywających gościnnie na tym terenie turystów oraz pielgrzymów. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród turystów, jak również wśród ludności miejscowej cieszy się obszar osady Grodzisko, obejmujący jeden z najciekawszych zespołów architektoniczno-krajobrazowych drugiej połowy XVI wieku, swą historią sięgający średniowiecza. Powstał tu klasztor, który funkcjonował od początku XIV wieku, oraz pustelnia Bł. Salomei założycielki miasta Skała, dzisiaj administrowane przez Diecezję Kielecką. Jest to punkt postoju na szlaku Orlich Gniazd, a zarazem miejsce, w którym ludzie poszukują kontaktu z Bogiem. Sakralny charakter tego miejsca, niepowtarzalna przyroda, oraz architektura stwarzają klimat sprzyjający zadumie i refleksji nad otaczającym światem. Grodzisko koło Skały, zapomniane w latach ubiegłych, dzisiaj dzięki opiece administracyjnej Kurii Kieleckiej oraz życzliwych ludzi odzyskuje swoje miejsce na mapie oryginalnych zespołów architektoniczno – krajobrazowych ziemi małopolskiej, a tym samym Gminy Skała. Staje się przedmiotem zainteresowania nie tylko krakowian, ale turystów z bliższych i dalszych stron kraju, a także z zagranicy. Miejsce to stanowi także punkt docelowy licznych wycieczek, w tym z Kielecczyzny. To właśnie tutaj głównie ludzie młodzi /oazy, kolonie/ poszukują kontaktu z Bogiem, podziwiając piękno architektury i przyrody. Grodzisko wita przybyłych bardzo dobrze zachowanymi wałami kamienno- glinianymi o półkolistym kształcie z suchą już dziś fosą oraz fragmentami starych średniowiecznych murów.

Do Grodziska prowadzi bitumiczno-tłuczniowa droga, mająca swój początek od drogi wojewódzkiej nr 794 Kraków – Wolbrom, w rejonie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale oraz piesze dojście, wspomnianym już w tytule zadania szlakiem turystycznym, biegnącym po stromym zboczu skalnym, od zachodniej strony osady. Trasa ta ma swój początek w rejonie zabudowań gospodarczych p. Katarzyńskich (stary młyn wodno-elektryczny). Do osady Grodzisko dojść i dojechać można także kamienno-gruntową drogą, mającą swój początek od drogi wojewódzkiej nr 773 Skała – Olkusz w miejscowości Młynnik oraz drogą gruntową, stanowiącą przedłużenie ulicy Błogosławionej Salomei prowadzącą głębokim wąwozem.

Stowarzyszenie Przyjaciół Skały, w oparciu o samodzielną analizę sytuacji, jak również w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy oraz uwagi turystów, podjęło decyzję

o realizacji zadania: „Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Skała – Doły – Grodzisko – Pieskowa Skała”. We współpracy z dyrekcją oraz pracownikami merytorycznymi Ojcowskiego Parku Narodowego opracowano szczegółową koncepcję projektu, kalkulację kosztów i harmonogram prac. W celu sprawniejszej realizacji zadanie podzielono na mniejsze etapy i przeprowadzono szczegółową analizę, jakie działania muszą zostać podjęte, aby trasa spełniała przede wszystkim wymogi bezpieczeństwa dla ruchu pieszego oraz posiadała walory dydaktyczne. Punktem wyjścia szlaku turystycznego stał

się rejon skrzyżowania drogi powiatowej Grodzisko – Ojców z drogą wojewódzką nr 773 Grodzisko – Pieskowa Skała – Olkusz, na którym zamontowano tablicę informacyjną wraz

z mapą trasy, legendą i kierunkowskazem. Następny ważny punkt trasy obejmował strome podejście zachodnim zboczem wzniesienia, wymagające wykonania prac zabezpieczających ruch pieszy oraz naturalnego tarasu widokowego. Na końcowym odcinku trasy w rejonie przyklasztornym uporządkowano istniejący, zaniedbany parking, ogrodzono żerdziami

i oznakowano. Przed wejściem na teren przyklasztorny zamontowano stałą tablicę informacyjną o historycznym i architektonicznym charakterze miejsca.  W celu poprawy bezpieczeństwa pieszego i komunikacyjnego uzupełniono nawierzchnię dróg materiałem kamiennym. Na całym szlaku turystycznym, obejmującym wspomniane wyżej drogi, zamontowane zostały kierunkowskazy, tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci oraz usunięte zostały dzikie wysypiska śmieci. W ten sposób turyści, ciekawym pod względem przyrodniczym i historycznym, a zarazem bezpiecznym szlakiem, mogą obecnie dostać się

do centrum Grodziska pieszo bądź dojechać tam ze Skały. Prowadząca z Grodziska droga kamienno-gruntowa w kierunku północnym stwarza możliwość dojścia do drogi wojewódzkiej, prowadzącej w stronę Pieskowej Skały, kojarzonej z renesansowym zamkiem i Maczugą Herkulesa.

Wartość zadania: 13 488,00 zł,, z czego: 10 000,00 zł. dotacja Województwa Małopolskiego, a 3 488, 00 zł. wkład własny Stowarzyszenia Przyjaciół Skały.

Ze strony Ojcowskiego Parku Narodowego zapewnione zostało poparcie dla planowanego przedsięwzięcia oraz pomoc merytoryczna już na etapie opracowywania koncepcji zadania.  Dwóch wyznaczonych przez Dyrekcję Ojcowskiego Parku Narodowego pracowników merytorycznych dostarczyło wiedzy o charakterze przyrodniczym i historycznym oraz dokonało weryfikacji zasobów informacji posiadanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skały (2 osoby – pracownicy Ojcowskiego Parku Narodowego).

Ze strony Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Akademickiego zapewnione zostało poparcie dla planowanego przedsięwzięcia oraz pomoc merytoryczna w zakresie opracowania koncepcji zadania (3 osoby – członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Akademickiego).

Uroczyste oddanie szlaku turystycznego Skała – Doły – Grodzisko – Pieskowa Skała nastąpiło w dniu 9 września 2006 r. o godz. 11.00. Rozpoczęto uroczystą mszą świętą, w której uczestniczyli m.in. Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Krzysztof Markiel, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Jan Bereza,  Starosta Powiatu Krakowskiego Pani Elżbieta Burtan, reprezentacja II Korpusu Zmechanizowanego WP w Krakowie Panowie pułkownicy Stanisław Gardias i Krzysztof Jankowski oraz turyści i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Podczas całej uroczystości towarzyszyła zaprzyjaźniona ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Skały Orkiestra  Dęta z Tenczyna. Wszyscy uczestnicy imprezy byli zgodni, że dzięki wysiłkowi członków Stowarzyszenia udało się wykonać znakomitą pracę. Zejścia zostały zabezpieczone żerdziami, cały szlak oczyszczony z krzewów i zarośli.  Odtworzono piękny taras widokowy, dzięki czemu obecnie można podziwiać Dolinę Prądnika w całej okazałości.

 

6.     Starostwo Powiatowe uhonorowało nasze Stowarzyszenie „Statuetką z cieszynianką”

znaleźliśmy się w dziesiątce najlepiej działających organizacji pozarządowych w Powiecie.

Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się dnia 24 października 2006 r.   

 

„Artykuł z Gazety Krakowskiej dnia 24.10.2006 r. :

   Społecznicy, szefowie organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz dyrektorzy niektórych placówek zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami przez starostę Elżbietę Burtan i przewodniczącego Rady Powiatu Władysława Kusińskiego. Jest to forma podziękowania za prace na rzecz powiatu krakowskiego.
Statuetka symbolizuje pierścień, którym powiat krakowski otacza Kraków. Na płaskorzeźbie widać Maczugę Herkulesa, Zamek w Pieskowej Skale. W środku pierścienia jest kwiat – cieszynianka wiosenna, charakterystyczna dla powiatu, a szczególnie dla gminy Mogilany. Autorem rzeźby jest artysta Janusz Wątor, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Statuetki trafiły do ludzi, którzy przez ostatnie lata współpracowali z powiatem krakowskim 
 i zasłużyli się dla mieszkańców oraz instytucji.

Anna Dymna, prezes Fundacji „Mimo wszystko” za prace na rzecz integracji i wyrównania szans osób niepełnosprawnych.

Marek Jamborski, wójt Kocmyrzowa-Luborzycy za czterokrotne zwycięstwo w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” na Najlepszego Wójta Małopolski.

Andrzej Tutajewski, prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, za współorganizowanie  z powiatem imprez rekreacyjno – sportowych i charytatywnych

Kazimierz Czekaj, prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej, za współorganizowanie z powiatem imprez rekreacyjnych i charytatywnych.

Krzysztof Janusz, prezes Zarządu Rejonowego Powiatu Krakowskiego PCK, za aktywne szerzenie idei honorowego krwiodawstwa, konkursów i zawodów pomocy przedmedycznej.

Tomasz Piechota, prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, za pomoc  w organizacji rozgrywek sportowych w powiecie.

 Grażyna Wójcik, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie  za wysoki poziom pracy dydaktycznej i rehabilitacyjnej.

Kazimierz Adamczyk, dyrektor DPS i przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół DPS w Owczarach, za współpracę i organizację plenerowych warsztatów arteterapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Tomasz Janik, prezes Ludowego Klubu Sportowego „Kmita” Zabierzów za osiągnięcia sportowców i awans klubu do II ligi.

Zygmunt Dercz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Skały za troskę i promocję Ojcowskiego Parku Narodowego. 

 

7.     NAGRODA „KRYSZTAŁY SOLI”

Małopolska nagroda „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego została ustanowiona przez Marszałka Województwa Małopolskiego w 2005 roku w celu wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych oraz promowania działań najlepszych organizacji.

Dlaczego jako symbol wybrano sól ? Bo jest to przyprawa bez której nie ma smaku. Solą społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe i ludzie w nich pracujący, a statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania samorządowych władz Województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. Nagroda ma charakter honorowy.

W roku 2006 w II edecji Konkursu wzięło udział 80organizacji pozarządowych z całej Małopolski z pośród 130 zgłoszeń. Natomiast do grona półfinalistów zakwalifikowało                się 38 organizacji.  

Dnia 01 grudnia 2006 r. z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Nawary Stowarzyszenie Przyjaciół Skały będąc w gronie półfinalistów  w kategorii „Turystyka i Rekreacja” otrzymało dyplom dla najlepszych organizacji.