Stowarzyszenie Przyjaciół Skały

Nr KRS: 0000230365
wpis z dnia 15.03.2005 r.
NIP: 513 008 05 37
Regon: 120026334
Bank: BS Wolbrom O/Skała
Nr konta:
88 84500005 0020 0200 2701 0001

Facebook

Statut

 Stowarzyszenia Przyjaciół Skały

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Skały jest dobrowolną i samorządną, apolityczną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel przyczynienie się do rozwoju Miasta i Gminy Skała, jego promocji, integracji mieszkańców, rozwoju kultury i sportu, działania na rzecz ochrony przyrody i zabytków oraz szerzenia demokracji lokalnej, budowania wszechstronnych kontaktów międzyludzkich, promowania osób, firm i przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Skała na zewnątrz.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Skały dalej zwane „Stowarzyszeniem” działa na mocy Ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Skała w powiecie krakowskim.

§4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)      Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw lokalnych i postaw w celu prawidłowego i wszechstronnego rozwoju Miasta i Gminy Skała,

2)      Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych, firm i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,

3)      Integracja lokalnego środowiska, szerzenie idei wzajemnego zrozumienia i tolerancji,

4)      Upowszechnianie wiedzy działalności gospodarczej i samorządowej,

5)      Aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym Miasta i Gminy Skała również poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne,

6)      Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów, gromadzenie pamiątek z tym związanych i wspieranie działalności artystycznej,

7)      Ochrona lokalnych miejsc zabytkowych,

8)      Propagowanie rozwoju sportu i turystyki,

9)      Prowadzenie działań o charakterze charytatywnym,

10)  Szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

11)  Działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      Umożliwienie i podejmowanie wszelkich działań służących wszechstronnemu rozwojowi Miasta i Gminy Skała,

2)      Tworzenie możliwości integracji osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych oraz wszelkich innych organizacji z terenu Miasta i Gminy Skała,

3)      Współpraca z władzami, fundacjami, instytucjami, kościołem i innymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

4)      Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym Miasta i Gminy Skała,

5)      Inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej, oświatowej, kulturalnej oraz naukowej mającej na celu rozwój Miasta i Gminy Skała,

6)      Utrzymanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami za granicą,

7)      Prowadzenie własnego informatora, wydawanie czasopism i innych publikacji,

8)      Prowadzenie działań informujących, uświadamiających problemy osób niepełnosprawnych oraz aktywizowanie do działania osoby niepełnosprawne,

9)      Prowadzenie działalności promującej: zdrowie, oświatę, edukację, kulturę, turystykę, sport, rekreację,

10)  Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu poznawanie innych kultur,

11)   Wspieranie i promowanie działalności artystycznej,

12)  Działanie na rzecz ochrony przyrody, ekologii, zabytków.

13)  Fundowanie stypendiów,

14)  Wspieranie i inicjowanie innych działań, mających na celu rozwój demokracji lokalnej,

15)  Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w szkoleniach, targach, wystawach,

16)  Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, festynów, odczytów, dyskusji, sympozjów, itp.,

§11

1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.

2. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powoływać inne jednostki organizacyjne dopuszczone prawem.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      Członków zwyczajnych,

2)      Członków wspierających,

3)      Członków honorowych.

§14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się pełnoletnia osoba, obywatel polski bądź cudzoziemiec, która pragnie realizować cele Stowarzyszenia oraz gdy:

1)      złożyła pisemną deklarację przystąpienia podpisaną przez dwóch członków Stowarzyszenia,

2)      Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę, zwykłą większością głosów o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§15

1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)      przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze, jak również może:

a)      zgłaszać opinie i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia,

b)      korzystać z lokali Stowarzyszenia,

c)      posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

d)     korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

e)      korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie składa do dyspozycji swoich członków,

f)       korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,

g)      zaskarżać do Walnego Zebrania uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)      aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia,

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)       regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§16

1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§17

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać osobie fizycznej honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy ma prawo do:

1)      korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

2)      zgłaszania wniosków, postulatów i opinii pod adresem Stowarzyszenia,

3)      uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

§18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      rozwiązania Stowarzyszenia,

2)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

3)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

4)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,

5)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4) i 5) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się co najmniej 2 razy do roku.

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku w terminie do końca czerwca.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz.

6. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na sali członków Stowarzyszenia. Na żądanie każdego członka Stowarzyszenia głosownie odbywa się tajnie.

7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§22

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia pisemnie w formie listu wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie. W przypadku braku kworum, drugi termin Walnego Zebrania Członków następuje pół godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)      Uchwalanie statutu i jego zmian,

2)      Uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,

3)      Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5)      Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

6)      Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

7)      Podejmowanie decyzji o wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8)      Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9)      Inne, wynikające z niniejszego statutu.

 

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków jest zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku wg ust. 1 pkt. 2) i 3).

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§25

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.

2. Wybór i odwołanie Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu oraz Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

3. Liczba członków Zarządu wynosi od 3 do 7 osób, a ich ilość jest określana przez Walne Zebranie Członków w zależności od potrzeb.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego Komisji.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W przypadku równej ilości głos Prezesa jest głosem rozstrzygającym.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§26

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza w przypadku Zarządu składającego się z trzech osób.

3. Zarząd składa się z Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza oraz od jednego do czterech członków, o ile Walne Zebranie określi liczbę członków na więcej niż trzy osoby.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§27

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) prowadzenie spraw bieżącej działalności Stowarzyszenia,

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

4) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego do kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie Członków,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie Członków,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8 ) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

11) zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za graniczą.

 

 

§28

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

 

§29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub powinności z tytułu zatrudnienia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej muszą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§30

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniony w drodze dokooptowania. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

2. Wniosek o zmianę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może być zgłoszony przez Prezesa, Zarząd, ¼ członków Stowarzyszenia z tym, że Prezes i Zarząd nie może wnioskować o zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej, o ile nie zachodzą przesłanki określane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, spadki, zapisy,

3)      dochody z własnej działalności,

4)      dochody z majątku Stowarzyszenia

5)      dochody z ofiarności publicznej,

6)      dotacje.

2. Środki pieniężne niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału danego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, z chwilą otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§33

Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§34

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu tj: Prezesa i V-ce Prezesa lub Prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

§35

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebrania Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.